POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności klientów i osób odwiedzających stronę ma dla nas priorytetowe znaczenie. Niniejsza polityka przedstawia opis praktyk stosowanych obecnie na stronie www.braunhaircare.com („Witryna”) w odniesieniu do ochrony Państwa danych osobowych oraz prywatności.

 The Conair Group Limited („TCGL”) podejmuje działania mające na celu promowanie ochrony Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności z wymogami Ustawy o ochronie danych z 2018 r. I RODO UK. RODO UK oznacza RODO UK obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. i stanowiące część prawa Wielkiej Brytanii, zmienione Rozporządzeniem w sprawie ochrony danych, prywatności i łączności elektronicznej (Zmiany) (Wyjście z UE) z 2019 r.

 Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych ma na celu zapewnienie przestrzegania wobec Państwa zasad przejrzystości i jasności.

 Poniżej znajdą Państwo kompleksowe informacje na temat sposobu, w jaki TCGL zbiera, przetwarza i chroni Państwa dane osobowe w czasie, gdy korzystają Państwo z Witryny.

 

1.      Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobowych oraz czynności podejmowanych w związku z nimi mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem/numerem telefonu/adresem
e-mail wskazanymi poniżej.

 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych osobowych oraz czynności podejmowanych w związku z nimi prosimy o kontakt:

 THE CONAIR GROUP LIMITED
Maplewood
Crockford Lane
Chineham
Basingstoke
RG24 8AL

 

Tel.: 03705 133191
E-mail : ukinfo@conair.com

  

2.      Cel i wykorzystywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę, biorą udział w konkursie, zlecają wykonanie usługi, zapisują się do naszego newslettera, uzupełniają formularz kontaktowy lub uczestniczą w innej aktywności w naszej Witrynie. O niezbędnych danych informujemy Państwa w momencie ich zbierania, podobnie jak o konsekwencjach odmowy ich przekazania. W ramach tych czynności zbieramy w szczególności takie informacje jak: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celach kontaktowych.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, zbieramy również informacje na temat Państwa sprzętu komputerowego lub oprogramowania, obejmujące np. adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strony odwiedzane w ramach Witryny, stronę początkową i końcową, a także terminy i godziny Państwa wizyt w Witrynie. Dane dotyczące Państwa wizyt są niezbędne na potrzeby administrowania Witryną, a w szczególności – pozyskiwania ogólnych informacji statystycznych na temat odwiedzin w Witrynie. Dane te nie są nigdy łączone z Państwa danymi osobowymi ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji bez Państwa zgody.

Kiedy poruszają się Państwo po Witrynie, zbieramy również dane umożliwiające jej rozpoznanie urządzenia, z którego Państwo korzystają, oraz zapewniające Państwu dostęp do jej funkcjonalności. TCGL wykorzystuje pliki cookie dotyczące Państwa doświadczeń i preferencji, które w szczególności zapewniają Państwu możliwość spersonalizowanego przeglądania Witryny oraz usprawnienia usług świadczonych za jej pośrednictwem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 Co do zasady Państwa dane osobowe wskazane powyżej przetwarzamy za Państwa zgodą, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych, w celu wykonania umowy zawartej z Państwem lub wypełnienia ciążącego na nas obowiązku ustawowego. Możemy jednak przyjąć inną podstawę prawną przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie, np. nasz prawnie uzasadniony interes.

 

3.      Odbiorcy i poufność Państwa danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim spoza CONAIR Group, w skład której wchodzi TCGL, ani w sposób inny niż określony w Art. 6.

Możemy zawierać umowy z innymi firmami o świadczenie usług mailingu czy udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników. Partnerom takim przekazujemy wyłącznie dane niezbędne do wykonywania przez nich usług. Nie mogą wykorzystywać ich w żadnym innym celu i są przez nas zobowiązani do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności.

Dane osobowe możemy ujawnić, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa lub w związku z postępowaniem prawnym albo w celu ochrony praw i interesów naszej firmy, jej wspólników, dostawców bądź użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do zawiadamiania organów ścigania o wszelkich działaniach, które w dobrej wierze uznamy za niezgodne z prawem. Pewne dane osobowe możemy ujawniać, ilekroć w dobrej wierze uznamy to za niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania lub stosowania naszych warunków korzystania oraz postanowień innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy bądź innych osób.

W przypadku zmiany o charakterze administracyjnym, np. fuzji, przejęcia przez inny podmiot lub sprzedaży całości bądź części naszych aktywów, w większości przypadków dane osobowe naszych użytkowników zostaną przekazane wraz z przenoszonymi aktywami. O przekazaniu Państwa danych osobowych zostaną Państwo powiadomieni na zasadach opisanych poniżej („Art. 11 – Zmiany niniejszego oświadczenia”).

4.      Okres przechowywania danych osobowych

TCGL przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych; w szczególności przez następujące okresy: dane osobowe dotyczące newsletterów, formularza kontaktowego lub zapytań o informacje na temat produktów: trzy (3) lata od dnia ostatniego kontaktu z Państwem;

TCGL może przechowywać Państwa dane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej w celu (i) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji prawnej, księgowej lub podatkowej, (ii) zabezpieczenia dowodów w mających zastosowanie terminach przedawnienia, (iii) wykonania praw przysługujących TCGL w przypadku sporu lub postępowania sądowego (w tym jako środka zapobiegawczego) w okresie prowadzenia postępowania lub dochodzenia.

W każdym przypadku Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5.      Stosowanie się do Państwa zgody

Niektóre czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą wymagać Państwa uprzedniej zgody. W takim przypadku uzyskamy Państwa zgodę w sposób prosty, jasny i rzeczowy. Państwa zgody nie uzyskamy za pomocą zaznaczonego wcześniej pola ani w formie zdania przeczącego
(np. „Nie wyrażam zgody na zbieranie moich danych”).

 Zgodnie z RODO UK przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie i bez uzasadnienia. Zwracamy uwagę, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie udzielonej uprzednio zgody przed jej wycofaniem.

 Aby wycofać udzieloną uprzednio zgodę, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio pod następującym adresem/numerem telefonu/adresem e-mail:

 THE CONAIR GROUP LMITED
Maplewood
Crockford Lane
Chineham
Basingstoke
RG24 8AL

Tel.: 03705 133191
E-mail:ukinfo@conair.com

 Pragniemy zauważyć, że będziemy przechowywać dane osobowe, które mogliśmy zebrać do czasu skutecznego wycofania przez Państwa zgody. Dane osobowe zebrane w ten sposób będą przechowywane przez cały okres przechowywania określony w niniejszej Polityce.

 

6.      Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych

Niektóre dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny są przetwarzane przez usługodawców mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, np. podmioty wskazane poniżej. Przekazywanie danych osobowych podlega standardowym klauzulom umownym Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.


USŁUGODAWCA: Storyblok
ŚWIADCZONA USŁUGA: Headless CMS
GWARANCJA: Standardowe Klauzule Umowne

 USŁUGODAWCA: Vercel Inc
ŚWIADCZONA USŁUGA: Hosting
GWARANCJA: Standardowe Klauzule Umowne

 USŁUGODAWCA: Salesforce
ŚWIADCZONA USŁUGA: Zarządzanie obsługą klienta
GWARANCJA: Standardowe Klauzule Umowne

 Ponadto niektóre dane osobowe są przetwarzane (hosting, usługi utrzymania) przez CONAIR LLC, nasz podmiot dominujący z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przekazywanie danych osobowych podlega Standardowym Klauzulom Umownym Komisji Europejskiej w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

 Aby zażądać dostępu do tych zabezpieczeń, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: ukinfo@conair.com.

 

7.      Przysługujące Państwu prawa dotyczące danych osobowych

W granicach regulacji w zakresie ochrony danych osobowych i z uwzględnieniem zastrzeżeń z nich wynikających oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość przysługuje Państwu prawo do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. W granicach prawa przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia go, podjęcia decyzji dotyczącej sposobu postępowania z Państwa danymi po Państwa śmierci, wycofania zgody w dowolnym czasie oraz prawo do przeniesienia udostępnionych danych.

Prawa, o których mowa powyżej, mogą Państwo wykonywać w naszych biurach pod następującym adresem/numerem telefonu/adresem e-mail:

 THE CONAIR GROUP LIMITED
Maplewood
Crockford Lane
Chineham
Basingstoke
RG24 8AL

 Tel.: 03705 133191
E-mail : ukinfo@conair.com

Zwracamy uwagę, że w sytuacji gdy zażądają Państwo wykluczenia Państwa z naszych kampanii marketingowych, w dalszym ciągu będą Państwo otrzymywać wiadomości, które Państwa dotyczą, w szczególności informacje prawne, a także odpowiedzi na otrzymane przez nas wiadomości.

 

8.      Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby spełnić wymogi Ustawy o ochronie danych oraz RODO UK, TCGL i jej partnerzy przeanalizowali koszty wdrożenia, rodzaj, zakres i kontekst celów przetwarzania danych, a także ryzyko dotyczące przysługujących Państwu praw i uprawnień. TCGL i jej partnerzy wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa, który pozwoli w szczególności zapobiec zniszczeniu, utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się chronić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz stosujemy różne technologie i procedury w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. W związku z powyższym dane osobowe przechowujemy w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp jest ograniczony, a przesyłanie wrażliwych danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Witryny e-commerce jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Socket Layer). Szyfrowanie SSL ma na celu uniemożliwienie rozszyfrowania informacji przez osoby trzecie.

 

 

9.    Prywatność nieletnich

TCGL nigdy celowo nie zbiera danych osobowych osób nieletnich poniżej piętnastego roku życia.

 

10.   Urząd Rzecznika Informacji (ang. Information Commissioner’s Office (ICO))

TCGL pragnie przypomnieć, że mogą Państwo kontaktować się z Urzędem Rzecznika Informacji bezpośrednio przez stronę internetową: https://ico.org.uk/concerns/ lub przez infolinię: 0303 123 1113.

 Informacje, które publikują Państwo w ramach recenzji naszych produktów w Witrynie, są dostępne dla innych osób posiadających do niej dostęp. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dane osobowe, które postanowią Państwo udostępnić w ten sposób.

 

11. Zastosowanie technologii typu czysty GIF

Możemy również korzystać z technologii typu czysty GIF, zwanej także obrazami web beacon lub znacznikami czynności, w celu zbierania zagregowanych danych na temat wizyt w naszej witrynie oraz poznania sposobu, w jaki użytkownicy uzyskują do niej dostęp i poruszają się po niej. Technologię tę możemy stosować także w celu monitorowania otrzymywania stron HTML pocztą elektroniczną. Dane tego typu gromadzimy wyłącznie na potrzeby prowadzonych przez nas działań marketingowych i badań.

12. Zmiany niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowej aktualizacji. W takim przypadku „data ostatniej aktualizacji” określona na wstępie podlega odpowiedniej zmianie. W przypadku wprowadzenia do niniejszej Polityki istotnych zmian, które mogą wywrzeć wpływ na wykorzystywanie przez nas danych osobowych, poinformujemy o tym użytkowników za pomocą widocznego komunikatu zamieszczonego na stronie powitalnej naszej Witryny.