INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

WŁAŚCICIEL

Właścicielem witryny internetowej braunhaircare.com jest spółka The Conair Group Limited.

The Conair Group Limited jest oddziałem Conair LLC, USA, zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem 1134488. Siedziba spółki znajduje się pod adresem: Maplewood, Crockford Lane, Chineham, Basingstoke, RG24 8AL. Spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem GB168 4938 15.

 

HOSTING

Witryna braunhaircare.com jest obsługiwana przez Vercel Inc, z siedzibą pod adresem: 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789 USA.

 

DYREKTOR DS. PUBLIKACJI

Pan Anthony Verde, Pan Ian Nuttall

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

Prawa autorskie:

Witryna braunhaircare.com podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Znaki towarowe: Braun, Satin Hair, Sensocare, Iontec, Satin Brush, Nano Glide oraz Satin Protect („Znaki Towarowe”) wykorzystywane są zgodnie z licencją udzieloną przez spółkę Braun GmbH.

TCGL jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących witryny i jej treści (tekstów, fotografii, ilustracji, obrazów, logotypów itp.) w zakresie Znaków Towarowych oraz wszelkich powiązanych z nimi praw własności intelektualnej i treści, które należą do ich właściciela.

Logotypy oraz znaki towarowe wyświetlane w witrynie nie mogą stanowić przedmiotu licencji ani prawa do korzystania, w związku z czym nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

TCGL zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkich naruszeń przysługujących jej praw własności intelektualnej, w tym w ramach postępowania karnego.

Kopiowanie dokumentów opublikowanych w witrynie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego. Każde inne wykorzystanie kopii dokumentów, o których mowa powyżej, w tym w szczególności w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody TCGL jest wyraźnie zabronione.


 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem niniejszej witryny są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji. TCGL nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z uzyskania dostępu do niniejszej witryny lub korzystania z niej, w tym za ewentualne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne mienie użytkownika.

TCGL nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji opublikowanych w niniejszej witrynie ani za ich ewentualne błędy lub pominięcia. Odpowiedzialność za korzystanie z takich informacji ponosi wyłącznie użytkownik.

TCGL nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie ani pośrednie, bez względu na ich przyczynę, źródło, charakter lub skutki, wynikłe z dostępu lub braku możliwości uzyskania dostępu do niniejszej witryny, a także z korzystania z niej i/lub uznania za wiarygodne jakichkolwiek informacji pochodzących z niej bezpośrednio lub pośrednio.

Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w niniejszej witrynie żadnych informacji, które mogłyby spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej, a także nie udostępniać za jej pośrednictwem żadnych informacji, które byłyby nielegalne, naruszałyby porządek publiczny lub miałyby charakter oszczerczy.

Witryny zewnętrzne z odsyłaczem hipertekstowym do niniejszej witryny znajdują się poza kontrolą TCGLL, która zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich treść. Odsyłacze do innych witryn, o których mowa powyżej, nie oznaczają zgody TCGL ani partnerstwa między TCGL a takimi witrynami, które podlegają własnym warunkom korzystania oraz zasadom ochrony prywatności.

 

DOSTĘP DO WITRYNY

TCGL zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zakończenia, zawieszenia lub zaprzestania w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny i według własnego uznania udostępniania witryny w całości lub części, co dotyczy w szczególności jej treści, funkcjonalności lub czasu dostępności, bez uprzedniego zawiadomienia.

 

KONTAKT

W przypadku pytań lub uwag dotyczących witryny prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Braun_pl@conair.com.